Vereniging

Bestuur

 

 


  

Functie................................................... Naam.....................................................
Voorzitter................................................. Bert Kalteren
Secretaris................................................ Tina Boermans
Penningmeester........................................ Yvonne Langeberg
Bestuurslid..............................................

Elina Broeren

Fabienne Muller

Hanneke Strootman 

Wedstrijdzaken........................................  

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat wordt gevoerd door

 

Inschrijven en info over de wedstrijden: info@rvdevennen.nl

Email wordt elke dag gelezen en op gereageerd.

Het wedstrijdsecretariaat is telefonisch bereikbaar op: 0623300071

   

Tijdens al onze wedstrijden wordt het paardenpaspoort o.a. gecontroleerd op de geldigheid van de influenza-entingen. Er moet een basis-enting in het paspoort staan en tijdige vervolgentingen. De regelgeving hieromtrent kunt U nalezen in het wedstrijdreglement van de KNHS. Wanneer U geen geldig paspoort kunt tonen kunt U helaas niet starten.

Privacy verklaring

Privacyverklaring Sociëteit de Vennen

 

Sociëteit de Vennen, gevestigd aan Kwadijk 19 1471 CA Kwadijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: Sociëteit de Vennen

www.rvdevennen.nl

 

Rijperweg 126

1462 MH Middenbeemster

+31623300071

 

Yvonne Langeberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Sociëteit de Vennen Hij/zij is te bereiken via info@rvdevennen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sociëteit de Vennen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 -   Voor- en achternaam

 -   Geslacht

 -   Geboortedatum

 -   Adresgegevens

 -   Telefoonnummer

 -   E-mailadres

 -   Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rvdevennen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sociëteit de Vennen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 -   Aanmelden als lid

 -   Aanmelding bij de KNHS

 -   Het afhandelen van uw betaling

 -   U de mogelijkheid bieden een account aan te maken bij de KNHS

 -   Verzenden van facturen / aanmaningen

 -   Verzenden correspondentie (met betrekking tot de ledenvergadering b.v.)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sociëteit de Vennen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sociëteit de Vennen) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sociëteit de Vennen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: papieren gegevens tot einde boekjaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sociëteit de Vennen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van uw lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen nimmer uw gegevens aan derden verstrekken behalve die de KNHS nodig heeft bij administratie van uw lidmaatschap en punten registratie

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sociëteit de Vennen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt bij de KNHS uw gegevens inzien, corrigeren en laten verwijderen. Bij Sociëteit de Vennen heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en na beëindiging lidmaatschap te laten verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat uw verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sociëteit de Vennen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sociëteit de Vennen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rvdevennen.nl

Secretariaat

Voor vragen m.b.t. de vereniging, aanvragen lidmaatschap, startpassen, afmeldingen etc. kunt u terecht bij


info@rvdevennen.nl

 

Afmeldingen voor het lidmaatschap schriftelijk door middel van een email VOOR 25 november naar:

 

info@rvdevennen.nl

 

Wijzigingen ook wat betreft alleen het mail adres graag even melden via:

 

info@rvdevennen.nl

 

 

Lidmaatschap

 

De tarieven vanaf 2019:

lid bij de rijvereniging bij de paarden (en vanaf 19 jaar): € 32,50

lid bij de ponyclub bij pony's : € 27,50

lid bij de menvereniging tot en met 18 jaar: € 27,50

lid bij de menvereniging vanaf 19 jaar: € 32,50

 

 

Wedstrijd starten KNHS kosten 

 

https://www.knhs.nl/media/15284/09112018-tarievenlijst-2019.pdf

 

Contributie kosten betaalt men via de vereniging de overige kosten betaal je via de KNHS

 

 

 

 

Men kan de vereniging ook steunen door donateur te worden. Dit kan voor een bedrag ad. € 15,- per jaar.

 

 

LID WORDEN?

Neem contact op met het bestuur

info@rvdevennen.nl

 

Inschrijfgeld

 

Met ingang van 1 april 2021 bedraagt het inschrijfgeld voor de wedstrijden:

 

Bij de paarden

B tot en met de ZZ licht € 12,50 per proef

leden van De Vennen krijgen € 1,00 korting per proef

 

Bij de pony's:

B tot en met de Z2  € 10,00 per proef

ponyleden van De Vennen krijgen een korting van € 1,00 per proef

 

Bij afmelding ná de sluitingsdatum (zoals vermeld op het vraagprogramma) blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd, conform het Algemeen Wedstrijdreglement (art. 43) van de KNHS. Er wordt bij niet betalen of bij betalen ná de wedstrijddag een opslag doorberekend van €2,50 per paard- en/of ponycombinatie.